PKN
Nederlands Hervormde Kerk te Ommeren
 
ANBI gemeente ANBI gemeente
Algemene gegevens Nederlands Hervormde Kerk te Ommeren behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: HERVORMDE GEMEENTE TE OMMEREN
   
KVK Nummer 76453405
RSIN/Fiscaal nummer: 824117414
Website adres: www.nhkerk-ommeren.nl
E-mail: scriba.ommeren@gmail.com
Adres: Kerkstraat 1/3
Postcode: 4032 NG
Plaats: Ommeren
Postadres: Appelgaard 23
Postcode: 4033 JA
Plaats: Lienden
 
De Nederlands Hervormde Kerk te Ommeren is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Ommeren.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken.
Ordonnantie 11, art. 6-9


C Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I toe en met IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant(en)  van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Zie Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. Zie https://www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden-kerkelijk-medewerkers/

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 
    Hervormde Gemeente Ommeren
    College van Kerkrentmeesters Jaarrekening 2021
           
Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie          
           
    Begroting 2023 Begroting 2022 Rekening 2021 Rekening 2020
Opbrengsten en Baten          
Opbrengsten onroerende zaken            20.620          20.435          20.315          20.845
Opbrengsten uit rente                551                -                  30           1.500
Bijdragen van leden en anderen          127.250        113.400        124.489          79.853
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen                  -                  -                  -                  -  
           
Totaal baten A          148.421        133.835        144.834        102.198
           
 Uitgaven en Kosten          
 Kosten kerkdiensten kerkelijke activiteiten             5.080           4.750           4.333           2.714
 Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen             1.980           1.800           1.743           1.757
 Pastoraat            95.800          94.278          88.928          73.004
 Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen            30.300          19.025          27.585          14.896
 Verplichtingen/bijdragen aan andere organen             5.310           5.490           5.965           5.598
 Salarissen en vergoedingen             3.300           1.500           1.675           1.745
 Kosten beheer en administratie en archief             6.010           5.450           4.480           5.355
 Rentelasten en bankkosten                610           1.537           1.461           1.518
           
 Totaal lasten A          148.390        133.830        136.170        106.587
           
 Operationeel resultaat (A)                  31                 5           8.664           4.389-
           
Incidentele baten en lasten          
Incidentele baten                  -                  -                  -                  -  
Incidentele lasten                  -                  -                  -                  -  
           
Incidentele baten en lasten (B)                  -                  -                  -                  -  
           


Toelichting op het resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 
terug
 
 

Zondagsdienst - gezinsdienst
datum en tijdstip 05-02-2023 om 10.00 uur
meer details

Zondagdienst - Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 12-02-2023 om 10.00 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 19-02-2023 om 10.00 uur
meer details

Zondagsdienst - 1e zondag 40-dagentijd
datum en tijdstip 26-02-2023 om 10.00 uur
meer details

 
vernieuwde wijkindeling
Onder het kopje "het consistorie" vindt u de vernieuwde wijkindeling met de daarbij behorende wijkouderling of pastoraal medewerker.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.